сряда, юли 24, 2024

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 

АРТчибалт  е бранд за ръчно изработени художествени произведения, създаден от Боян Бахрин (автор).

АРТчибалт се представлява от Център за неформално образование и културна дейност АЛОС (ЦНОКД Алос).

Настоящите Общи условия регулират отношенията между:

ЦНОКД АЛОС, с ЕИК: 131058472, със седалище и адрес на управление: София, ул. „Цар Иван Асен II”- 30 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Бигла № 46, вх. 2, ап. 13, е-mail: office@alos.bg, тел: 0876 300 875, представлявано от Любен Николаев Кулелиев, председател на УС, наричан по долу “Оператор”.

и

Потребителят, който е физическо лице или представител на лице, осъществило достъп до сайта, наричано за краткост „Потребител“,

като настоящите Общи условия имат силата на договор между Оператора и Потребителя и уреждат отношенията между тях.

Дефиниции.

 1. „Доставчик“ – операторът или авторът.
 2. „Автор“ – лице, сключило договор с Оператора, с който се определят условията за предлаганите от него стоки или услуги чрез Сайта на Оператора.
 3. „Сайт“ – домейна www.artchibalt.com и неговите поддомейни, представляващи онлайн платформа за предлагане на стоки и услуги, предоставяни от Доставчик на Потребителите на Сайта посредством публикуване на оферти.
 4. „Потребител“ – лице, осъществило достъп до Сайта директно въвеждайки името на сайта в своя браузър или посредством пренасочване от други сайтове, или използващо по какъвто и да е начин сайта, включително, но не само, като го разглежда, прави поръчки от него, купува и и др.
 5. „Стока/Услуга“ – конкретна стока или услуга, предлагана от Доставчик на Потребителите на Сайта от негово име или чрез Оператора.
 6. „Поръчка“ – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Потребител и Доставчик, чрез който Потребителят заявява на Доставчика през Сайта намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта. Поръчката има тежестта на  договор за покупко-продажба, сключен от разстояние посредством Сайта между Доставчик и Потребител за закупуване на предлагана на сайта Стока/Услуга, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на Сайта.

Общи положения.

Чл. 1. Чрез Сайта Операторът от името и за сметка на автора Боян Бахрин, с които е в договорни отношения, предоставя на Потребителя възможността да ползва услуги или да закупи стоки, съгласно настоящите Общи условия и при стриктното спазване на изискванията, определени в тях и в действащото в Република България законодателство.

Със зареждането, разглеждането, използването или запознаването по какъвто и да е начин със съдържанието на Сайта, Потребителят потвърждава, че се запознал със съдържанието на Общите условия, съгласен е с тях, приема ги и се задължава да ги спазва, като те имат силата на договор между него и Оператора;

В случай, че Потребителят не приема Общите условия, се задължава незабавно да преустанови използването на Сайта.

Стоки и услуги.

Чл. 2. (1) Предлаганите чрез Уебсайта стоки и/или услуги са с посочени основни характеристики, крайна цена в български лева (BGN), която не включва цената за доставка.

(2) Всички изображения, публикувани на Сайта, са с цел да създадат представа за вида на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно с индивидуалните й белези. Допуска се някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта да не представят изчерпателно външния вид на Стоката или да създават неточно или непълно впечатление за предлаганата Стока/Услуга. Операторът не носи отговорност за такива несъответствия.

(3) Основните характеристики, цените и изображенията на стоките и/или услугите могат да бъдат променяни от оператора или автора по всяко време.

(4) Предвид допустимост на технически грешки и предвид представянето на общи насочващи характеристики в изображенията и описанията на стоките и/или услугите е възможно  доставените стоки да не съответстват напълно на представените в Сайта.

Поръчка на стоки и услуги.

Чл. 3 (1) Потребителят заявява на Доставчика намерението си за закупуване на Стоки и/или услуги от Сайта като се свързва с Доставчика чрез посочените в „Контакти“ възможности за свързване и заявява желаната от него поръчка на Стоки и/или услуги.  Във всички случаи, при които Доставчикът няма да достави част или всички стоки или няма да изпълни частично или напълно услугите, заявени с поръчката, независимо от причината за това, е длъжен да уведоми потребителя, като отговорността му се ограничава до възстановяване на предварително получена за стоките и/или услугите цена.

(2) Чрез заявяване на поръчка, Потребителят се съгласява Доставчикът да се свърже с него по телефона или имейл, за да потвърди желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Доставчика срещу заплащане, както и в други случаи, свързани с направената поръчка.

(3) Доставчикът има право да откаже направената поръчка, като уведомява Потребителя, с което поръчката се счита за анулирана. В този случай доставчикът и потребителят не носят отговорност и нямат право на каквото и да е обезщетение един спрямо друг, както и ако:

 1. предоставените от Потребителя данни са неверни, непълни или неточни;
 2. не са постъпили средства в сметката на Доставчика при онлайн плащания, въпреки че е наредена парична трансакция.
 3. банката – издател на Потребителя откаже или по някаква причина не приеме трансакцията при онлайн плащания.

Право на отказ. Ограничения.

Чл. 4. (1) Потребителят може да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му от Доставчика, който се задължава да върне предплатената поръчка в 7-дневен срок, считано от датата, на която е получено уведомлението на Потребителя за отказа от Договора, както следва:

 1. Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;
 2. Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.

Плащане.

Чл. 5. (1) Обявените в Сайта цени на Стоките и Услугите са крайни в български лева (BGN), не включват цената за доставка и не се начислява ДДС, тъй като ОПЕРАТОРЪТ не е регистриран по ЗДДС.

(2) В случай на онлайн плащания или плащания чрез банков превод или в банка, Доставчикът не носи отговорност за разходи, свързани с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя по повод на трансакцията, включително при обмен на валута, прилагани от банката – издател на картата, когато валутата е различна от BGN. Всички плащания са единствено за сметка на Потребителя.

(3) За издаване на проформа фактура Потребителя следва да заяви необходимостта от получаване на фактура, като изпрати данни за фактуриране по ел. поща до Оператора. Потребителят дава съгласието си да получи фактурата заедно със Стоката. При поискване от страна на Потребителя може да му бъде изпратена фактура и по електронен път на електронния адрес, който е посочил в поръчката.

Доставка.

Чл. 6. (1) Заявените с поръчката и заплатени от Потребителя Стоки му се доставят чрез куриер на посочен от него адрес или в офис на куриера само на територията на Република България срещу заплащане съобразно стандартната тарифа на куриера или лично през уговорка между Доставчика и Потребителя.

(2) Условията на доставката, включително срока на доставка, са определени от куриера и Операторът не носи отговорност, свързана с тях, включително, но не само доставка на стока или предоставянето на услуга на посочена конкретна дата или за посочен времеви период и не дължи обезщетение в случай на забава или неспазване на датата/периода, обявени за доставка.

(3) Доставчикът осигурява съпътстващите Стоката документи и опаковането й по подходящ съобразно естеството й начин.

Допълнителни права и задължения.

Чл.7. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява Организаторът да събира, обработва и съхранява личните му данни и информацията за него при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, както и тези данни и информация да бъдат използвани за предлагане на стоки и/или услуги, за промоционални цели, организиране на анкети, запитвания, статистически анализи и проучвания, директен маркетинг и други, които не пораждат задължения за Оператора.

Чл.8. Правата на интелектуална собственост върху бази данни, публикувано съдържание и материали – обекти на интелектуална собственост, разположени на Сайта, принадлежат на Оператора и на автора и са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Не се допуска съхраняване, възпроизвеждане, разпространение, както и всякакви други действия с обекти на интелектуална собственост без предварителното писмено съгласие на Оператора.

Отговорност.

Чл. 9. (1) Операторът не носи отговорност за претърпените от Потребителя или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Оператора.

(2) Във всички останали случаи отговорността на Оператора се ограничава до стойността на Стоката, заявена в поръчката и заплатена от Потребителя.

(4) Операторът няма задължението да контролира и не носи отговорност за начина, по който Потребителят използва услугите, за верността и актуалността на предоставените от Потребителя или трето лице данни, за съдържанието на възложени му публикации, за печатни грешки, както и за всяка информация, достъпна включително чрез електронна препратка или съхранявана на сървъра/ите му.

(5) С ползването на Сайта, Потребителят декларира, че приема общите условия и че използването на предоставяните чрез Сайта услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност и се съгласява, че Операторът не отговоря за евентуално причинени на Потребителя вреди, освен ако са умишлено причинени от Оператора.

Други.

За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.