Авторски права

Чл.8. Правата на интелектуална собственост върху бази данни, публикувано съдържание и материали – обекти на интелектуална собственост, разположени на Сайта, принадлежат на Оператора и на автора и са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Не се допуска съхраняване, възпроизвеждане, разпространение, както и всякакви други действия с обекти на интелектуална собственост без предварителното писмено съгласие на Оператора.